Общи условия

Политика за поверителност 

Политика за поверителност на Образователен център Глобъл Елит ООД Образователен център Глобъл Елит ООД влага всички необходими ресурси и прилага най – стриктни мерки за опазване на сигурността и целостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти. Ние следваме принципите за законосъобразното, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на клиентите ни обработване на лични им данни. Поради това предоставените данни събираме и обработваме само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Внедрили сме системи и процеси, за да гарантираме, че данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Стремим се Вашите лични данни да са винаги точни и в актуален вид като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност във вашите данни, за да я отстраним своевременно. Уверяваме Ви, че сме внедрили системи, които да ни гарантират, че не съхраняваме данните Ви за период, по – дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Обръщаме внимание на възможността Ви по всяко време и без да е необходимо да се обосновавате да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и да ги изтрием, ако желаете, освен ако не са налице други законосъобразни основания да ги пазим. Тъй като за нас приоритет е обработването да се извършва по начин, който да гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, сме внедрили механизми за сигурност и ограничен достъп. Образователен център Глобъл Елит ООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.)

 Лични данни и обработване на лични данни. Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и т.н. Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Лични данни, събирани и обработвани от Образователен център Глобъл Елит ООД. Цели на обработването.

Образователен център Глобъл Елит ООД събира Вашето име и фамилия, ЕГН, адрес телефонен номер и имейл, както и дата на раждане. Информация за датата на раждане ни е необходима, с оглед спазване на изискването съгласието за обработване на данни на дете, да бъде дадено от законните му представители- родители, попечители и т.н. Ние събираме данните Ви на доброволна основа, когато попълните регистрационната форма, с оглед заявеното от Вас желание да сключите договор за обучение по английски език. След попълване на регистрационната форма и получаването ѝ от нас, ще Ви бъде изпратен Договор за обучение. След сключването на договора, данните Ви ще бъдат обработвани в качеството Ви на страна по този договор и във връзка с изпълнението на нашите задължения по него. Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме съответното лице като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него. Трите имена, единният граждански номер и адресът на лицето са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай че дадено лице откаже да ги предостави, Образователен център Глобъл Елит ООД няма да може да сключи договор. В процеса на сключване на договори може да се обработват и данни за документа на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. За да можем да изпълняваме сключените договори е необходимо да обработваме личните данни на лицата, с които сме ги сключили. В противен случай ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти. Обработваме лични данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи. Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство- данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони. Друга информация, която събираме при подписване на договора като медицинска информация (алергии, хронични заболявания, приемани медикаменти към момента, психично състояние и др.), специфични социални умения и друга специфична информация, е с оглед да може организацията ни да осигури нужните условия и наличен персонал при различни обучения, организирани от нас, както и с оглед установяването на най-подходящата форма, група, метод и подход при обучението на децата при нас, планиране на учебния процес и др.подобни. 

Съхраняваме и обработваме Вашия имейл адрес, телефонен номер и име, за да можем да Ви изпращаме напомняния, свързани със заплащане на услуги и друга информация свързана с изпълнението на нашите задълженията по договорно поетите ангажименти към вас, както и уведомяването Ви във връзка с отсъствия или настъпили форсмажорни обстоятелства, като например отсъстващи деца от занятия или настъпили проблеми в здравословното състояние на детето ви. В случай, че с Вас не бъде подписан Договор за обучение, ние ще изтрием всички Ваши данни, за които няма законово основание за съхраняването им и не е налице Вашето съгласие за запазването им. Ако желаете и ни предоставите съгласието си, ние ще запазим Вашето име, адрес, телефон, за да Ви изпращаме покани за участие в предстоящи обучения и събития, предлагани от нас, други новини за дейността ни, както и актуална маркетингова информация като например бюлетин, в който се обявяват специални промоционални инициативи и условия. Предаване на лични данни, включително и в страни извън ЕС. Образователен център Глобъл Елит ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите си. По силата на изключение и при наличието на законно основание, личните Ви данни могат да бъдат разкрити на трети лица по следния начин:  Може да бъде споделена между членовете на компании, от които Образователен център Глобъл Елит ООД е част, така че да им се даде възможност за извършване на специални функции от ваше име, като например извършване на технически подобрения и обслужване например издаване на сертификати. Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление. Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които да ни подпомогнат да обработваме данните, които предоставяте или се събират доброволно от вас. Събраната от Вас лична информация може да предадем единствено и само на наши доверени партньори, съвместно, с които осъществяваме предлаганите от нас обучения, мероприятия и сертификация. На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или да ползват данните извън нашите инструкции, да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга. В случай на предаване на данни, Образователен център Глобъл Елит ООД задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да ви идентифицират като личност, да се свързват с вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени. На трети страни / партньори ще бъде разрешено да получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Освен това, те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката на Образователен център Глобъл Елит ООД за поверителност, както и на приложимите закони за защита на данните.

Във връзка с горното относно споделянето на Вашата информация, Ви информираме, че Вашите данни могат да се прехвърлят и / или преработват извън Вашата страна на пребиваване, за страни, които може да нямат същите закони за защита на данните, които да осигуряват същото ниво на защита като на страни в рамките на Европейския съюз. Всички такива прехвърляния трябва единствено да бъдат направени в съответствие с тази политиката за поверителност на Образователен център Глобъл Елит ООД и съответното действащо законодателство и ние се ангажираме да поддържаме същото ниво на защита на личните ви данни, еквивалентно на защитата предлагана в рамките на европейското законодателство. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол, за разкриване и предотвратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него. Срок на обработване на личните данни от Образователен център Глобъл Елит ООД Ние ще запазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им, посочени по-горе (но не повече от 5 години) или в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити. Вашите права по отношение на предоставените лични данни. 

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

 2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини. 

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме. 

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация. 

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи-напр. при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др.- Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейности по обработването им са възможни само със съгласието Ви. 

6.Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо. 

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

 8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране.

Към настоящия момент Образователен център Глобъл Елит ООД не осъществява автоматизирано обработване на данни, включително профилиране. Наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да изложите гледната си точка и право да оспорите решението.

 9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни. Комисията за защита на личните данни София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518 Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ

в Образователен център „Глобъл Елит“ ООД

Страни и Услуга

1. С настоящите Общи условия (по-долу за краткост „ОУ“) се уреждат взаимоотношенията между:

Образователен център „Глобъл Елит“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205138893, със седалище и адрес на управление гр. София 1582, ж.к. „Дружба 2“, Цариградски комплекс бл.280, вх. А1, и с адрес за кореспонденция и Централен офис: гр. София 1582, ж.к. „Дружба 2“, Цариградски комплекс бл.282, вх. Ж , М22, наричано по-долу за краткост Глобъл Елит,и Потребителите на Услугата обучение по английски език.

2. Услугата се осигурява от Глобъл Елит въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Потребител на Услугата“ е всеки настоящ курсист, респ. негов родител/настойник, от момента на сключване на индивидуален договор за обучение до неговото прекратяване.

„Курс на обучение“ е всяка група, в която клиентът изучава чужд език по предварително установен график за предварително определен период от време.

„Курсист“ е всяко физическо лице, което учи английски език в Глобъл Елит.

„Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 (осемнадесет) години.

„Годишно обучение“ е курс с продължителност 8 (осем) календарни месеца и започва през месец септември или октомври, според вида на курса, и приключва през месец май. Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май.

“Записване (регистрация) за курс на обучение“ включва подписване на индивидуален договор и плащане на такса от страна на курсиста.

II. Записване за курс по английски

1. Записването за курс по английски език се извършва при кумулативното наличие на следните условия:

а/ подписване на индивидуален договор за обучение от страна на курсиста, вкл. от или и от негов родител; и

б/ заплащане на следващата се такса за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор; и

в/ записването се извършва в обявените за това срокове или до изчерпване на свободните места в съответния курс.

2. Записването се приема за извършено след заплащане на следващата се такса за курса съобразно индивидуалния договор.

Курсисти, които до сега не са учили в Глобъл Елит, могат да подлежат на диагностичен тест за определяне на ниво, според преценката на преподавател. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили английски език въобще или са се обучавали в Глобъл Елит. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво на владеене на езика.

3. Индивидуалните договори с курсисти на възраст под 14 години се подписват от техен родител/настойник.

4. Индивидуалните договори с с курсисти на възраст между 14 години и 18 години се подписват от курсиста и се приподписват от техен родител/настойник.

III. Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такси

Таксите на обучение за всеки курс са посочени в ценоразписите в офиса на Глобъл Елит и на уебстраницата на Глобъл Елит на

адрес: https :// globalelite . bg. Стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в ценоразписите във офиса на Глобъл Елит.

2. Начин на плащане

2.1. Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена еднократно и изцяло или на вноски през учебната година, което за всеки курсист се определя в сключения индивидуален договор.

2.2. При еднократно плащане на таксата за цялата учебна година, срокът за плащане е до 5 (пет) календарни дни от сключване на договора.

2.3. При плащане на таксата на вноски, сроковете за плащане са следните:

Първа вноска: не по-късно от 5 (пет) календарни дни от сключване на индивидуалния договор.

Втора вноска: не по-късно от 10 Ноември за същата учебна година.

Трета вноска: не по-късно от 10 Февруари за същата учебна година.

Четвърта вноска: не по-късно от 10 Април за същата учебна година.

2.4. При попълване на регистрационните документи, курсистът/родителят посочва данните, на които иска да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.

2.5. Вноските или пълната такса за годишно обучение се заплащат в офиса на Глобъл Елит или по банков път. Отговорност на родителя или курсиста е да заплати следващата вноска за обучение преди крайния срок на съответната такса.

2.6. Учебните пособия се заплащат в офиса на Глобъл елит или по банков път.

3. Отстъпки

Курсистите в годишно обучение могат да ползват следните отстъпки:

3.1. 3% ( пет процента) отстъпка за пълна такса.

Отстъпката за пълна такса се ползва, когато курсистът заплаща еднократно и наведнъж таксата за цялата учебна година и то преди 30 Септември.

3.2. 5 % ( пет процента ) отстъпка за втори член от семейството.

Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Глобъл Елит учи повече от един член от семейството на съответен курсист. Под член на семейството се има предвид брат, сестра или родител, който/която също се обучава в Глобъл Елит.

Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството. При едновременно записване, отстъпката се ползва от по-малкия по възраст член на семейството.

6. Глобъл Елит си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия, които се обявяват по реда на раздел III, т. 1. по-горе.

Такива промените имат действие само за напред от тяхното извършване. 

Промените НЕ се отнасят до вече сключени индивидуални договори.

IV. Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на потребителя

1. При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди старта на самото обучение, Глобъл Елит възстановява на курсиста, респ. на неговия родител/настойник, цялата внесена сума, с изключение на банковите такси за превод.

2. Срокът за възстановяване на внесена сума е 20 (двадесет) работни дни от подаване от страна на курсиста, респ. на неговия родител/настойник, на заявление за прекъсване на обучението преди неговия старт.

V. Прекъсване на обучението и отсъствие по време на обучението от страна на клиента

1. Курсист, който е записан за конкретен курс на обучение, заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след старта на обучението. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста след старта на обучение Глобъл Елит не възстановява цялата заплатена такса, а възстановената такса се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени.

2. В случай, че курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, Управителят на Глобъл Елит може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса, заедно с придружаващи документи, се подава в писмена форма за разглеждане до Управителя. Размерът на частта, която се прехвърля или възстановява, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 9 (девет) месеца от същия курсист или от друг член на неговото семейство. Веднъж прехвърлена такса не може да бъде прехвърлена втори път. За прехвърлена такса не може да бъде подавана молба за възстановяване на част от такса.

2.1. Под „изключителни обстоятелства“ се разбира здравословна несъстоятелност на курсиста да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън страната по време на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.

3. Срокът за разглеждане на молби за прехвърляне или възстановяване на такса е 20 (двадесет) работни дни от подаване на молбата.

4. Със записването си на курс, курсистът прави сам избор дали и как да посещава учебните занятия. В случай, че курсистът отсъства и/или пропуска на учебни занятия, без наличието на изключителни обстоятелства, Глобъл Елит не дължи връщане на никаква част от таксата на курсиста.

5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове за индивидуална работа в програмата Tutorials.

VI. Прекратяване на обучението от страна на Глобъл Елит

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Глобъл Елит в следните случаи:

1.1. Лошо поведение на курсиста

Глобъл Елит има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на цялата такса.

1.2. Неплащане на такса

Глобъл Елит има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете за тяхното плащане.

2. Глобъл Елит си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти за неговото провеждане. В такива случаи Глобъл Елит възстановява на лицата, записали се за отменения курс, изцяло и в срок до 20 (двадесет) работни дни от отмяната на курса, заплатените от тях суми за такса за обучение. Заплатените суми за такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници/пособия, единствено и само при отмяна на курс, като учебниците/пособията трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници/пособия не се възстановяват, ако учебникът/пособието е загубил/о търговски вид.

3. В случай, че програмата за втория учебен срок съвпада с часовете в държавното училище и няма групи, които да са във време на посещение обратно на смяната на курсиста в държавното училище, Глобъл Елит възстановява неусвоената сума от платеното, при плащане на пълна вноска в началото на годината.

4. В случай, че Глобъл Елит прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните в настоящия раздел VI, Глобъл Елит дължи възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

VII. График на занятията. Обучение

1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като Глобъл Елит се съобразява само и единствено със смяната на курсистите в държавните училища.

2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса Глобъл Елит не се задължава да се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните училища.

3. Програмите за първи и втори срок могат да бъдат различни.

4. Родителят/настойникът е длъжен да информира за смяната на курсиста най-късно 2 (две) седмици преди началото на всеки срок.

5. Глобъл Елит си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия

6. При провеждане на обучението в Глобъл Елит курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия.

Внасянето на копирани материали не се разрешава.

VIII. Ваканции

1. Ваканциите в Глобъл Елит са същите като ваканциите в държавните училища, обявени в уеб страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Глобъл Елит спазва обявените за държавните училища грипни и дървени ваканции.

3. Решение за отучване на пропуснати учебни занятия поради грипни и дървени ваканции се взема от ръководството на Глобъл Елит. Продължителността на пропуснатите занятия и конкретните дни на отучване са по преценка на ръководството.

4. Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни или дървени ваканции.

5. Информация за грипни и дървени ваканции, отучвания на грипни и дървени ваканции и др. могат да се намерят в сайта на

Глобъл Елит https :// globalelite . bg

IX. Сертификат и следващ курс на обучение

1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти.

2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година и финалния изпит, като се взема под внимание и мнението на преподавателя.

X. Стандарт за поведение на страните

1. В изпълнение на настоящите Общи условия и във всички Курсове на обучение, Глобъл Елит се задължава:

а/ да провежда обучение в сграда и материална база, отговаряща на съвременните технологии, санитарни и хигиенни изисквания;

б/ да осигури необходимите за провеждане на обучението компетентни преподаватели и учебно-технически средства (извън учебните пособия на курсистите);

в/ да опазва живота, здравето и достойснтвото на курсистите по време на провеждане на занятията в рамките на съответния курс;

г/ да спазва действащите в страната нормативни актове.

2. В изпълнение на настоящите Общи условия и при записан Курс на обучение, курсистите, вкл. чрез своите родители/настойници в случаите по Раздел II, т. 3 и т.4 по-горе, се задължават:

а/ да оказват нужното съдействие на преподавателите и служителите на Глобъл Елит за постигане на оптимални резултати от обучението;

б/ да не създават пречки на преподавателите и служителите на Глобъл Елит при изпълнение на техните задължения;

в/ да не накърняват с поведение (действие, бездействие, думи и пр.) авторитета и достойнството на преподавателите и служителите на Глобъл Елит, както и на останалите курсисти;

г/ да не внасят на територията на Глобъл Елит оръжие (студено и/или хладно), избухливи вещества, вещества и предмети способни да причинят смърт или по какъвто и да е начин и в каквато и да е степен да увредят здравето на останалите курсисти, преподавателите и служителите на Глобъл Елит;

д/ да не участват в хазартни игри, да не пушат, да не употребяват алкохолни напитки и наркотични вечества на територията на Глобъл Елит;

е/ да не увреждат и унищожават вещи и предмети, собственост или използвани от Глобъл Елит. В случай, че се стигне до такова увреждане или унищожаване, курсистът, който го е причинил, следва сам и/или чрез свой родител/настойник да възстанови изцяло и за своя сметка увредената/унищожената вещ/предмет, респ. да заплати изцяло и за своя сметка нейната стойност.

XI. Предложения, жалби и молби

1. Предложения, жалби, молби и сигнали могат да бъдат подадени във офиса на Глобъл Елит, както и на електронната поща на

Глобъл Елит: globalelite.edu@gmail.com

2. Подадените предложения, жалби, молби и сигнали се разглеждат и решават от Глобъл Елит не по-късно от 20 (двадесет) работни дни от тяхното получаването.

XII. Общи положения

1. С подписване на настоящите Общи условия страните по него и съответния Договор за индивидуално обучение изрично заявяват, че изрично и доброволно са се съгласили да предоставят една на друга посочените в тях лични данни. Страните изрично и доброволно заявяват, че така посочените лични данни ще бъдат обработвани само и единствено за сключването на настоящите Общи условия и Договор за индивидуално обучение и тяхното надлежно изпълнение, както и за изпълнение на законовите задължения на страните. Преди подписване на настоящите Общи условия и съответния Договор за индивидуално обучение, на Курсиста, респ. неговия родител/настойник, от страна на Глобъл Елит подробно и изчерпателно са изяснени устно и писмено правата, които той/тя/те имат съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и на съответно действащото законодателство на ЕС и РБългария в областта на защита на личните данни, респ. подписани са и следващите се документи.

2.. Настоящите Общи условия се утвърдени със Заповед на Управителя на Глобъл елит и обвързват курсиста само при изричното им приемане от негова страна. За целта, при сключване на индивидуален договор, Глобъл Елит предава на курсиста подписано от Глобъл Елит копие на настоящите Общи условия. Съгласието на курсиста, респ. на неговия родител/настойник с Общите условия, се удостоверява с поставянето на неговия подпис, респ. на техните подписи, по-долу.

3. Настоящите Общите условия могат да бъдат изменяни само едностранно от Глобъл Елит. При изменение на настоящите Общи условия, Глобъл Елит се задължава да уведоми настоящите потребители на неговата услуга чрез изпращане на писмено уведомление до тях. Всеки потребител има право в срок до 5 (пет) дни от уведомяването да се противопостави на някои или на всички промени. Общите условия се считат приети от потребителя, ако той не се противопостави изрично и писмено в срока по предходното изречение.

4. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже или стане недействителна или неприложима, това не влияе върху действителността и прилагането на останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза ще бъде заместена от повелителна правна норма или от такава друга действителна или приложима клаузa от Общите условия, с която ще бъде постигната в максимална степен целта на настоящите Общи условия. Същото важи и за евентуални празнини в Общите условия и в индивидуалните договори за обучение.

5. Всички спорове, породени от сключен индивидуален договор за обучение при тези Общи условия, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще се решават от страните чрез преговори и в дух на взаимно съгласие.

6. В случай, че не може да бъде постигнато доброволно решаване на спора по реда на предходната т.4, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК страните се споразумяват да променят местната подсъдност, като компетентен да реши всеки един имуществен спор по договора ще бъде Софийски районен съд (СРС) или Софийски градски съд (СГС), в зависимост от родовата подсъдност на конкретния спор.

7. Настоящите Общи условия за годишно обучение в Образователен център „Глобъл елит“ ООД се съставиха на 5 (пет) страници.

Същите влизат в сила от 01.06.2018 г. и съставляват неразделна част от всеки Договор за индивидуално обучение, сключен от Глобъл Елит и негов потребител.

Одобрил Общите условия за годишно обучение в Образователен център „Глобъл елит“ ООД:

………………………………………..

Севим Шерифова – Управител на Образователен център „Глобъл елит“ ООД

Приел Общите условия за годишно обучение в Образователен център „Глобъл елит“ ООД:

………………………………………………………………… ..……………………… ……..…………г.

(курсист/родител – имена) (подпис) (дата)

………………………………………………………………… ..……………………… ……..…………г.

(курсист/родител – имена) (подпис) (дата)